Journals

  • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานวิชาการให้ทันสมัยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
    3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

  • หนังสือเผยแพร่ความรู้

         กรมยุทธศึกษาทหารบก ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาการฝึก ศึกษา และหลักนิยมของกองทัพบกมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทหาร วิวัฒนาการ และวิทยาการสมัยใหม่ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทางทหารให้ดำเนินการแปลและเรียบเรียงหลักนิยมที่น่าสนใจ นำมาเป็นแนวทางให้กับกำลังพลของกองทัพบกได้ศึกษานำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และได้พิจารณาจัดทำหนังสือเผยแพร่ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายความรู้พื้นฐานให้กำลังพลใน ทบ. ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน และประยุกต์องค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป